Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy tekst polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródła informacji:  http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Polityka przetwarzania danych osobowych na stronie diagnost.pl

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Aleksey Kleniksky, NIP 6762620951, REGON 522463693, numer telefonu +48 733 703 744, adres e-mail: aleksey@diagnost.pl (dalej: „Diagnost.pl”)

Jakie dane gromadzimy?

1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

a.  podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
b.  marketingu i promocji produktów oferowanych przez Diagnost.pl będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia),
c.  wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
— art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
— art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
— art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
d.  w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
e.  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
f.  w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) — jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.

Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty elektronicznej.

2. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?:

Do zawarcia umowy/wystawienia faktury wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne

3. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

a.  Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);
b.  Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Diagnost.pl na podstawie zawartej z Diagnost.pl umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.
c.  Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności — w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),
d.  Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

a)  w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Diagnost.pl umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
— przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
— przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Diagnost.pl (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
b)  w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Diagnost.pl w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Diagnost.pl;
c)  w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Diagnost.pl stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
d)  w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Diagnost.pl – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
e)  w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Prawo do dostępu i poprawiania danych

1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
a.  prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
b.  prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),
c.  prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” — jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
d.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
e.  Prawo do przenoszenia danych — ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
f.  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: aleksey@diagnost.pl

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku o odpowiedniej treści na adres aleksey@diagnost.pl lub w wersji papierowej na adres 30-392 Kraków, Bunscha 12/36. 

2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego — art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny — art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
— ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
lub 
— podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Diagnost.pl, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Jeżeli Diagnost.pl zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.

ZGODA

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania danych” niniejszego dokumentu.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.

PRAWO DO SKARGI

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Diagnost.pl narusza przepisy Rozporządzenia, to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem aleksey@diagnost.pl.

Serwis Internetowy diagnost.pl/map/

Термины и определения:

Администрация – лицо, отвечающие за администрирование сайта либо лицо, отвечающие за модерацию размещаемых Объектов на сайте.

Сервис – сайт diagnost.pl/map/

Объект – страница, описывающая бизнес либо услугу, которая создаётся посредством доступного функционала сайта diagnost.pl/map/

Продукт – обособленная самостоятельная единица товара. Например “Автомобиль”, “Кардан”, “Подарочный сертификат” и т.д.

Правила по добавлению объектов в каталог.

1. Каждый Объект должен представлять бизнес либо услугу. Не допускается размещение Объектов в виде рекламы отдельно взятого Продукта. Исключения составляют Объекты в категории Аренда.

2. Не допускается размещение материалов (в том числе графических) авторские права которых защищены третьей стороной (не лицом размещающим Объект) без соответствующего разрешения правообладателя.

3. Администрация Сервиса имеет право в одностороннем порядке отказать в размещении Объекта. В том числе, если в описании Объекта будут усматриваться попытки ввести посетителей в заблуждение либо описываться услуги явно несоответствующие действующему законодательству Польши.

4. Администрация Сервиса имеет право удалить размещенный ранее Объект в случае поступления жалоб от посетителей сервиса. К таковым, помимо прочего, могут относиться: указание неверных контактных данных, неактуальность объекта (закрытие бизнеса, смена адреса и т.д.), нарушение авторских и прочих прав третьих сторон и др.

5. Удаленные Объекты могут быть восстановлены в течение 30 дней с момента удаления в случае разрешения возникшего спора.

 

Polityka Prywatności Serwisu Internetowego diagnost.pl/map/

§ 1. Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Aleksey Kleniksky, NIP 6762620951, REGON 522463693, numer telefonu +48 733 703 744, adres e-mail: aleksey@diagnost.pl (dalej: „Diagnost.pl”)

§ 2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?

A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Diagnost.pl polegającymi na zamieszczeniu, zarządzaniu oraz wyświetlaniu ogłoszeń, Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy

B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Diagnost.pl będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu.

C. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:

●  art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
●  art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
●  art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń

E. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody

§ 3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

Do zawarcia umowy wymagamy podania danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

§ 4. Komu zostaną udostępnione dane?

A. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa;

B. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Diagnost.pl na podstawie zawartej z Diagnost.pl umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe;

C. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności — w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie).

§ 5. Czy Dane są profilowane?

Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).

§ 6. Jakie przysługują Państwu prawa?

A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),

B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),

C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” — jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

E. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: aleksey@diagnost.pl

G. Prawo do sprzeciwu — może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes — art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności

H. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 7. Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: aleksey@diagnost.pl


Regulamin Serwisu Internetowego diagnost.pl/map/ oraz Polityka Cookies

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy diagnost.pl/map/, działający pod adresem www.diagnost.pl/map/ (dalej: Serwis) jest prowadzony przez przedsiębiorcę Aleksey Kleniksky, NIP 6762620951, REGON 522463693, numer telefonu +48 733 703 744, adres e-mail: aleksey@diagnost.pl (dalej: „Diagnost.pl/map/”).

2. Przyjmowanie reklamacji realizowane jest przez przedsiębiorcę Aleksey Kleniksky, NIP 6762620951, REGON 522463693, numer telefonu +48 733 703 744, adres e-mail: aleksey@diagnost.pl.

3. Regulamin określa:
1)  zasady korzystania ze Serwisu;
2)  rodzaje i zakres świadczonych przez Serwis usług drogą elektroniczną;
3)  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych za pośrednictwem Serwisu;
4)  czas i zasady realizacji usług;
5)  warunki i formy płatności za usługi;
6)  uprawnienia Usługobiorcy do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;
7)  zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
8)  prawa Usługobiorcy (klienta) będącego konsumentem.

4. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem strony internetowej, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy o świadczenie usług zawierane przez Usługobiorcę z Serwisem są umowami zawartymi na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Usługobiorca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6. Przeglądanie oferty Serwisu nie wymaga rejestracji. Użytkowanie Serwisu bez rejestracji nie daje dostępu do pełnej funkcjonalności oferowanej przez Serwis. Korzystanie z Serwisu bez rejestracji jest równoznaczne z zawarciem przez Usługobiorcę (klienta) z Serwisem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Serwisu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu.

7. Uzyskanie dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga zarejestrowania, tj. utworzenia konta w Serwisie poprzez podanie loginu, adresu e-mail oraz hasła oraz otworzenia linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail. Zarejestrowanie konta w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika (klienta) z Serwisem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

8. Użytkownik posiadający pełny dostęp do funkcjonalności Serwisu zgodnie z pkt. 7 powyżej może dobrowolnie uzupełnić dodatkowe dane zawierające między innymi jego imię, nazwisko, nazwę działalności, telefon, adres e-mail oraz inne dane, które uzna za stosowne. Dane te w każdym momencie mogą być zmodyfikowane lub zmienione przez Użytkownika bez jakiegokolwiek ograniczenia funkcjonalności Serwisu.

9. Korzystanie z Serwisu w zakresie podstawowego dodawania ofert oraz ich przeglądania jest bezpłatne, a odpłatnością objęte są usługi dodatkowe związane z promowaniem danego ogłoszenia.

10. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem: diagnost.pl/polityka-prywatnosci/

11. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies.

12. Z usług Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, które mają możliwość występowania w Serwisie jako osoba prywatna, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba uprawniona do reprezentacji przedsiębiorstwa.

§ 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

Korzystanie ze Serwisu jest możliwe pod warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z systemu teleinformatycznego, który spełnia następujące wymagania techniczne:

1) dostęp do sieci Internet,
2) łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej, niż 512 kB/s,
3) zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na komputer PC lub MacOS):
a)  Chrome w wersji 70 lub nowszej;
b)  Mozilla Firefox w wersji 68, lub nowszej;
c)  Microsoft Edge w wersji 44 lub nowszej;
d)  Opera w wersji 65 lub nowszej;
e)  Safari w wersji 13 lub nowszej;

4) zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na urządzenia przenośne):
a)  Opera w wersji 54 lub nowszej;
b)  Chrome w wersji 78 lub nowszej;
c)  Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej;

5) wyświetlacz obsługujący rozdzielczość nie mniejszą niż 1024×768;
6) włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies;
7) włączenie w przeglądarce obsługi JavaScritpt (JS).

§ 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług oraz warunki i czas ich realizacji

Serwis umożliwia publikowanie przez Użytkownika ogłoszeń (dalej Ogłoszenie) z zakresu poszczególnych branż widniejących na portalu, wszczególności z zakresu:
a)  Zakłady usługowe;
b)  Usługi;
c)  Działalności osobowe różnego rodzaju;
d)  Oferty firm;
e)  Specjaliści;
f)  Sprzedaż i wynajem samochodów;
g)  Usługi transportowe.

2. W ramach Ogłoszenia możliwe jest między innymi:
a)  Wskazanie danych kontaktowych (telefon, e-mail, strony internetowej, kont sieci społecznościowych);
b)  Wskazanie adresu miejsca świadczenia usług;
c)  Wskazanie opisu usługi;
d)  Zamieszczenie zdjęć do galerii;
e)  Dodanie kategorii oraz podkategorii ogłoszenia (zgodnie z istniejącą na portalu nomenklaturą).

3. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom na dostęp do wewnętrznego systemu komunikacji (Messenger) Serwisu w celu kontaktu z obsługą Serwisu.

4. Zarejestrowany Usługobiorca Serwisu może odpłatnie nabyć usługi dodatkowe polegające, w szczególności na:
a)  Rozszerzonej funkcjonalności ogłoszeń;
b)  Promowaniu ogłoszeń;
c)  Możliwości dodawania opinii pod ogłoszeniem przez innych Użytkowników Serwisu;
d)  Możliwość dodania widgetu umożliwiającego podgląd opinii z innych portali oraz mediów społecznościowych (dalej Usługi dodatkowe).

5. Zakres Usług dodatkowych może się zmieniać bez zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie opisu Usługi dodatkowej na stronie. Cena i zakres Usług dodatkowych są każdorazowo podawane w Serwisie. Wykupienie Usługi dodatkowej pociąga za sobą obowiązek zapłaty wskazanej ceny przez Usługobiorcę, a brak płatności uprawnia Serwis do wstrzymania wykonania usługi do momentu uregulowania płatności.

6. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za treść dodanego ogłoszenia i jest zobowiązany w szczególności do zamieszczenia poprawnych i prawdziwych danych, treści ogłoszenia, która nie może wprowadzać w błąd innych osób, odpowiadającej faktycznemu zakresowi usługi oraz zgodnej z przepisami prawa. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonego Ogłoszenia, którą w pełni ponosi Użytkownik dodający ogłoszenie.

7. Serwis nie ingeruje w treść Ogłoszeń dodanych przez Użytkownika poza przypadkami naruszania obowiązujących przepisów prawa lub zapisów niniejszego Regulaminu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik podał nieprawdziwe dane, Serwis ma prawo odstąpić od realizacji usługi, powiadamiając o tym Użytkownika.

8. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać uregulowań Serwisu, w szczególności umieszczać Ogłoszenia we właściwych kategoriach oraz dokonywać opis możliwie szczegółowo, aby precyzyjnie opisać przedmiot ogłoszenia i uniknąć możliwości wprowadzenia osób trzecich w błąd.

9. Użytkownik samodzielnie decyduje, czy Ogłoszenie ma charakter wiążącej oferty, czy informacje zawarte w Ogłoszeniu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy opisane w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Serwis w żadnym zakresie nie pośredniczy w kontakcie, jakichkolwiek ustaleniach, jak również przy zawarciu jakichkolwiek transakcji pomiędzy Użytkownikiem zamieszczającym Ogłoszenie, a osobami trzecimi.

10. Serwis ma prawo do moderacji Ofert, obejmujących edycję i usuwanie treści zamieszczonych przez Użytkowników, zmianę kategorii i miejsca publikacji, jak również wstrzymanie publikacji lub czasowe zawieszenie publikacji danego ogłoszenia, w tym w szczególności w przypadku, w którym zawiera ona treści niezgodne z obowiązującym prawem.

11. Serwis przy każdym ogłoszeniu udostępnia dla wszystkich odbiorców strony funkcję „Złóż skargę” w formie przycisku funkcyjnego, który umożliwia zgłoszenie przez Użytkownika lub osobę odwiedzającą stronę nieprawidłowości co do ogłoszenia innych osób zamieszczonych na portalu. W przypadku złożenia skargi przez osobę odwiedzającą niezbędne jest wypełnienie formularza i podanie następujących danych: oznaczenie składającego skargę (np.: imię lub pseudonim), adres e-mail (do udzielenia odpowiedzi na skargę) oraz treść skargi. Składający skargę może również podać swój numer kontaktowy, jeżeli dokona takiego wyboru w zakresie odpowiedzi na skargę. Złożenie skargi w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika (klienta) z Serwisem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Serwis niezwłocznie rozpozna wskazaną skargę, a odpowiedzi udzieli w przewidzianej między stronami formie kontaktu (e-mail lub telefonicznie na żądanie składającego skargę).

12. Serwis zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.

13. W przypadku nabycia Usług dodatkowych brak zapłaty w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. W takiej sytuacji Użytkownik może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za usługę.

14. W przypadku, gdy możliwa będzie realizacja tylko części usługi, Serwis może zaproponować Użytkownikowi:
1) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika, Serwis będzie zwolniony z obowiązku realizacji usługi);
2) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Serwis będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
3) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalone z Użytkownikiem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Użytkownika, traktowane będzie jako finalne.

15. W przypadku braku możliwości realizacji przez Serwis zamówienia Użytkownika z innych przyczyn, Serwis poinformuje o tym Użytkownika poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji lub składania zamówienia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

16. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia będącego usługą, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji w tożsamy sposób w jaki została dokonana płatność.

17. Serwis może zamieścić na stronie internetowej Serwisu, przedstawiającej daną usługę, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi realizacja zamówionej usługi. Przedmiotowa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili zakończenia realizacji zamówionej usługi, w wybrany przez Użytkownika sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich niezbędnych informacji.

18. Serwis obsługuje Usługobiorców na terytorium całego świata.

§ 4. Ceny usług i koszt dostawy

1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Serwis Taryfach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie.

2. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany cen, wprowadzania nowych usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy świadczenia usług przez Serwis przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

3. Dostawa zostanie zrealizowana przez Serwis w formie treści elektronicznej umieszczonej na Serwisie.

§ 5. Sposoby płatności

1. Użytkownik może dokonać zapłaty on-line za pomocą PayU.

2. PayU jest systemem internetowym obsługującym płatności elektroniczne, oferowanym przez spółkę PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP: 779-230-84-95, REGON: 300-523-444, o kapitale zakładowy w wysokości 4.944.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100), w całości wpłaconym, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Korzystanie z PayU jest uzależnione od akceptacji regulaminu PayU.

3. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Serwisu i dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest konsumentem, lub do osoby fizycznej, wobec której zgodnie z prawem stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (dalej zwanego Klientem-konsumentem).

2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Klient-konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której Klient-konsument odstąpił, uważa się za niezawartą.

5. Do odstąpienia od umowy przez Klienta-konsumenta wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Serwisu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Klientowi-konsumentowi towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od dnia doręczenia ostatniej części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
1) wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Serwisu, lub
2) wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Serwisu: aleksey@diagnost.pl

7. Serwis niezwłocznie prześle Klientowi-konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient-konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient-konsument.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Serwis zobowiązany jest do przekazania Klientowi-konsumentowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient-konsument wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Serwis dla danego zamówienia, Serwis nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta-konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta-konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Serwis dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient-konsument, chyba że Klient-konsument uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Serwis dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi-konsumentowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

13. Jeżeli Klient-konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

14. Klient-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi-konsumentowi w odniesieniu do umów, które zostały wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to jest umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych usług.

2. Reklamację Użytkownik składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia zrealizowania Usługi, na adres do korespondencji lub adres e-mail, wskazane w § 1 pkt.2 Regulaminu.

3. Reklamacja może zawierać jedno z żądań:
1)  obniżenia ceny;
2)  usunięcia wady;
3)  oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Serwis może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji).

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia lub, jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.

6. W przypadku, w którym Serwis nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

7. Serwis poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub trwałym nośniku, w sposób tożsamy ze sposobem złożenia reklamacji przez Użytkownika.

8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Serwis niezwłocznie informuje o tym Użytkownika i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Użytkownikowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy. Serwis wystawia Użytkownikowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

9. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Użytkownika i Serwisu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Użytkownikiem a Serwisem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

10. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Użytkownika i Serwisu, w przypadku stwierdzenia wady w zrealizowanej usłudze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.

11. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 8. Pliki „Cookies”

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

3. Serwis wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Serwisu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

4. Serwis dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:
1)  Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
2)  Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Serwis informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub jego niektórych składników.

6. Serwis rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:
1)  Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Serwis,
2)  Służące bezpieczeństwu — umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Serwisu,
3)  Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
4)  Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
5)  Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Serwisu.

7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 9. Dane kontaktowe Serwisu

Użytkownik ze Serwisem może kontaktować się:
1)  telefonicznie, pod numerem: +48 733-703-744;
2)  za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: aleksey@diagnost.pl;
3)  pisemnie, na adres: 30-392 Kraków, Bunscha 12/36.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Serwis informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Użytkownika przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail, wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Użytkownik, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do Serwisu.

4. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

5. Serwis informuje, że wyświetlanie wizualizacji zdjęć i materiałów graficznych w systemie teleinformatycznym Użytkownika jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Użytkownika, a rzeczywistym wyglądem, nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Serwis informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.

7. Wszystkie nazwy towarów i usług oferowanych do sprzedaży przez Serwis są używane w celach identyfikacyjnych, i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

8. Serwis zwraca uwagę, że strona internetowa Serwisu zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Użytkownicy oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Serwisowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik lub osoba odwiedzająca stronę internetową Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych, wulgaryzmów lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób oraz rozsyłać spamu. W szczególności takie treści nie mogą stanowić przedmiotu lub nawet fragmentu Ogłoszeń zamieszczanych na portalu, a naruszenie powyższego obowiązku może skutkować zmianą lub zablokowaniem treści, zablokowaniem czasowym użytkownika lub trwałym skasowaniem konta użytkownika.

10.Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne.

11. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Serwisu.

12. O każdej zmianie regulaminu Serwis zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Serwisu, wysyłając elektroniczną wiadomość na adresy e-mail podane podczas rejestracji, a Użytkownik po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia potwierdzone przed dniem wejścia zmian w życie.

13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy:
1)  ustawy z dnia 232 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny;
2)  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

14. Regulamin obowiązuje od dnia: 11.05.2021


Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Serwis niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.